Обучения

Как да преподаваме със затворена уста?

Създаването на среда за самостоятелно учене (SOLE) и развиването на  уменията за учене на учениците са едни от най-важните цели, които днес  всеки учител си поставя в училище. 21.век изисква подготвени хора да  търсят и извличат информация на нововъзникнали въпроси, на които не  могат да се намерят готови отговори в Wikipedia. Самостоятелното  целеполагане, търсене на информация, оценяване на източниците и  успешното презентиране са сред най-важните умения на 21 век.

С този курс, участниците ще се запознаят с модели за самоорганизирано  учене (“Self-directed learning”, “Self-directed education” и “Self-Organized  Learning Environment”). В практическата част, ще планират и разиграят  поне един от форматите, за да могат уверено да го прилагат в класната стая.

 

Теоретичната част ще е с продължителност 6 от предварителните он-лайн  часове и 1 присъствен час. Практическото приложение на наученото ще се  осъществи в 2 часа от дистанционната част и 7 часа от присъственото  обучение.

 

Цели

След курса участниците ще могат да:

 • Създават провокативни, мотивиращи, интегриращи голямо съдържание въпроси (“Големи въпроси”).
 • Организират ефективен процес на самостоятелно учене с учениците

 

Kомпетентности в професионалните профили

 • Познава техники и начини за формиране в децата и учениците на комуникативни умения, критично и конструктивно мислене, за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка на полезността на информация от различни източници
 • Осигурява на децата/учениците възможност да упражняват и прилагат придобитите знания, да развиват творческо мислене и мотивация за самостоятелно действие, както и да получат обратна информация за това как се справят и как да подобрят резултатите си
 • Умее да прилага информационните и комуникационните технологии в работата си, да подпомага и мотивира децата/учениците за формиране на дигитални умения
 • Съдейства за възпитанието и максималното развитие и изява на личностния потенциал на всяко дете/ученик, съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси, мотивира ги да се чувстват ценени и ги прави активни участници в процеса на образованието
 • Познава и прилага изискванията за безопасни условия на обучение, възпитание и труд и осигурява на децата/учениците сигурна и безопасна среда, вкючително и за работата в интернет среда

 

Форми на обучение

Дистанционна и присъствена

 

Методи на обучение

 • Гледане на филми и лекции от известни лектори;
 • Решаване на казуси и задачи;
 • Самоорганизирано учене

 

Показатели за очакваните резултати

 • Създадени 10 въпроса, отговарящи на изискванията за “Големи въпроси”
 • Планирана първа сесия за въвеждане на самоорганизирано учене

 

Брой часове

8 часа онлайн + 8 часа присъствено обучение

 

Начин на завършване на обучението

Обучението завършва с групово разиграване на SOLE учебен час, който се  оценява. Участниците получават сертификат за успешно преминато  обучение.